Päť vnútorných hlasov

Biela mágia & Duchovný rozvoj

Začnem príbehom Buddhu, ktorý najskôr viedol svetský život, potom viedol život asketický a k osvieteniu došiel, keď začal praktikovať strednú cestu. Hovorí sa, že pod stromom sedel a počúval, ako učiteľ hudby hovorí svojmu žiakovi: “Keď pritiahneš veľmi strunu, tak praskne. Keď ju veľmi povolíš, struna nebude hrať. Majstrovstvo spočíva v tom, všetky struny natiahnuť tak akurát, aby mali presný tón, aby všetky tóny boli v súzvuku.”

Z môjho pohľadu to nie je len cesta k osvieteniu, ale aj cesta k šťastnému životu. Z môjho pohľadu je každý mágom, a každý má v sebe skryté sily, ktoré môžu byť aktivované. Ale ich aktivácia nie je možná predtým, ako človek dosiahne aspoň do určitej miery vnútornú a aj vonkajšiu harmóniu. S tým súvisí aj dostatočný stupeň zdravia, sily, múdrosti, relatívny dostatok peňazí, a schopnosť dosiahnuť bezmyšlienkový stav.

V tomto článku pôjde práve o dosiahnutie bezmyšlienkového stavu. Práve v bezmyšlienkovom stave je adept schopný vnímať slabé frekvencie a začať vnímať hlasy z iných svetov a frekvencií.

Začať vnímať hlasy démonov, bohov, iných kozmických civilizácií a svojho vyššieho Ja. Na to ale, aby človek utíšil svoju myseľ, potrebuje v meditácii rozpoznať ako jeho myseľ automaticky reaguje.

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes, vylepšovať ihneď svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

To znamená, že drvivú väčšinu dňa nežijeme vedome, ale dostávame sa do automatického modusu. Tento automatický modus je daný evolučným princípom. A pomáha nám chrániť našu energiu. Napríklad, ako keď sa učíme riadiť auto. Na začiatku potrebujeme ohromnú energiu na to, aby sme sa to naučili, neskôr je riadenie auta „autopilot“. To znamená, že to vôbec nemusíme vnímať vedome a nemusíme sa už na to stopercentne sústrediť. Môžeme pritom počúvať rádio, telefonovať alebo sa rozprávať so spolusediacimi.

Z toho vyplýva, že to, čo robíme alebo nerobíme, ako sa rozhodujeme, o tom rozhoduje päť hlasov v našej mysli. S tým, že piaty hlas je duchovný hlas, ktorý zodpovedá elementu éter. Zmyslom tohto článku a meditácie je to, aby sa procesy, ktoré u ľudí prebiehajú nevedome alebo podvedome, stali vedomými. To znamená, aby človek hlbšie spoznal svoje podvedomie, a aby to podvedomie aj ovládol.

Všetky ďalej uvedené otázky, na ktoré sa nás tieto hlasy pýtajú, si dáva naše podvedomie automaticky. U každého človeka je viac vyvinutý alebo nevyvinutý iný hlas.
Napríklad: Muži viac inklinujú k hlasu ohňa a ženy inklinujú viac k hlasu vody.

Taktiež vo všeobecnosti sa dá povedať, že mladí ľudia majú tendenciu počúvať viac hlas ohňa a vzduchu, a starší ľudia počúvajú zase viac hlas zeme a vody. Pri nastolení rovnováhy ide o to, aby sme tieto hlasy utíšili, to znamená zastavili ich a dali ich do rovnováhy. Pretože každý hlas, keď sa dostane do extrému, tak začína byť negatívny, a nemá konca kraja.

Toto rozdelenie elementov je trošku iné ako v klasickej mágii, ale je to práve kvôli týmto veciam:

Prvá vec – vystihuje to proces tvorenia. Proces tvorenia sa dá znázorniť päťcípou hviezdou. Päťcípa hviezda sa kreslí v smere hodinových ručičiek zhora od elementu éter – od myšlienky.
Na počiatku bola myšlienka. Potom sa ide ďalej v smere hodinových ručičiek – prvý element je oheň, ktorý bol stvorený ako prvý, druhý element je protikladom ohňa – je to voda, tretí element, keď oheň pôsobí na vodu, tak sa vyparuje a vzniká z toho – vzduch, a štvrtý element – ako posledná je kryštalizácia – a to je zem. Zem je najťažší element, a preto musí byť posledný. Presne v tomto poradí tieto elementy aj vznikli. A potom sa prechádza znovu do myšlienky.

Päť vnútorných hlasov

5 vnútorných hlasov: Vpravo oheň, vľavo zem, vzadu voda, vpredu vzduch + hlas duše (láska)

Tento pentagram znázorňuje stojaceho človeka v pohľade zozadu. To znamená, že pravá strana pentagramu náleží pravej strane človeka, a nie zrkadlovo. Pravá strana zodpovedá kanálu akcie, teda aktívnemu kanálu, a ľavá strana zodpovedá kanálu želania.

V joge je známych niekoľko tisíc kanálov, ale tým hlavným je pravý, ľavý a stredný kanál.

Prvým kanálom je idá nádi – to je ľavý kanál, ktorý potom vyúsťuje do pravej polovice mozgu. Tieto kanály sa krížia v oblasti šiestej čakry. Nie je možné to jednoducho vysvetliť, pretože tieto kanály prechádzajú špirálovito popri strednom kanáli (pozri obrázok).
Idá nádi – zodpovedá elementu zeme a vody. A je to želanie a cit v nás. To znamená, že ak niečo chceme – napr. naučiť sa nemecký jazyk alebo mať veľké svaly, tak najskôr musíme mať želanie. Želanie je podporované citmi a pocitmi, a to musí vyústiť v to, že: „Áno, ja chcem, veľmi chcem! Cítim, že to musím urobiť!“

Pingalá nádi – je to pravý kanál a zodpovedá akcií, a slovám. Potom ako človek niečo chce, tak to musí sformulovať do slov a musí začať niečo robiť. Tomuto kanálu zodpovedá práve element vzduchu ako hovorené slovo a element ohňa ako akcia.

Sušumná nádi – je stredný kanál. Tento kanál zodpovedá autonómnemu nervovému systému (ANS) v našom tele. To znamená, že v rámci pravého kanálu, keď sa človek chce začať učiť napr. nemecký jazyk, tak ide do školy a učí sa tam nemčinu. Človek tieto vedomosti väčšinou nedokáže podať hneď po tom, ako sa ich naučil, ale keď si niekoľko hodín pospí, tak v spánku sa utriedia, dostanú sa do podvedomia, a potom ich má človek aj k dispozícii. A keď chce mať človek svaly, tak ide do posilňovne a posilňuje. Ale samotné svaly mu narastú v čase spánku, keď oddychuje.

Biela mágia: Čakry

Takže autonómny nervový systém spôsobí to, že človek sa prispôsobí vnútorne. A za to je zodpovedný práve ANS alebo sušumná nádi. Tomuto zodpovedá aj pentagram, a kvôli tomu je jedno na pravej a druhé na ľavej strane.

Hlas ohňa: hlas sily a výkonu

Je ten, ktorý hovorí: „Ja chcem.“ Ide tu o dominanciu, rast, výkon a schopnosť presadiť sa. Hlas ohňa sa vždy pýta: „Zvýši daná vec alebo človek môj status alebo mi pomôže dosiahnuť moje ciele? Pomôže mi stať sa výkonnejším, vplyvnejším, silnejším? Alebo ma bude nejakým spôsobom zdržovať a spomaľovať?“

Ďalej budeme v texte používať päť prirodzených a päť neprirodzených vlastností, ktoré sú uvedené aj v knižke “Rozhovory s Bohom III.” od autora menom Neale Donald Walsch.

Prirodzenou vlastnosťou ohňa je “hnev”. Sama o sebe je táto vlastnosť prirodzená a pozitívna, pretože pomáha človeku ohraničiť svoje želania a povedať „nie“, čo je vlastne aj hlas ega. Ak sa tento hlas ega potláča alebo sa hovorí, že tu ego nesmie byť, alebo že ego je niečo negatívne, tak sa z toho stáva “zúrivosť”, negatívna vlastnosť. Vďaka tejto vlastnosti potom ľudia robia veci, ktoré potom neskôr ľutujú, a ktoré vedú k deštrukcii.
Ego tu musí byť. Ide len o to, aby bolo ohraničené, a aby bolo pochopené z vyššej perspektívy. Teda z perspektívy duše.

Tento hlas ohňa sa dá ovládnuť práve, rovnako ako aj ostatné hlasy, len duchovnosťou. To znamená prežitím a uvedomením si, že ego je len ilúzia, že Ja, rovnako ako všetko iné, je vedomie a energia. Pokiaľ sú tieto vety len vetami alebo vierou, tak daný človek oheň neovládne. Až potom, keď tieto vety prežije a realizuje.

Ovláda sa mantrou:

Hlas ohňa
Ja som večná duša, ja som vedomie a energia, ktorá je vo všetkom.

Tomuto hlasu ohňa ide vždy o silu a výkon. Človek, ktorý chce ovládnuť oheň sám v sebe musí v sebe ovládnuť a pochopiť počiatočnú príčinu toho, prečo koná ako koná. Prečo myslí, ako myslí. Drvivá väčšina ľudí sa vôbec nezamýšľa nad tým, prečo má určité ciele. Väčšinou, keď sa človek opýta otázku: “Čo chceš?”, tak dostane takúto odpoveď: „Chcem mať ženu, deti, dom, auto. Prečo? Aby som bol šťastný.“ To je ale veľmi plytká odpoveď. A hovorí o nepochopení! Žiadne splnené želanie nás neurobí šťastným, naopak generuje ďalšie želania! Napr. „Mám super ženu, tak sa chcem oženiť a chcem s ňou mať deti, a chcem dom, v ktorom…“ A len človek, ktorému je do hĺbky jasné “prečo”, “prečo”, “prečo”, dokáže tento element ovládnuť.

Čo sa stane, keď človek ide do extrému: Človek, ktorý extrémne počúva hlas ohňa sa stáva síce veľmi úspešným, ale aj veľmi suchým. Väčšinou sa sociálne kontakty rozpadnú, pretože človek ide len za svojím profitom. Takíto ľudia potom väčšinou dostanú “burnout”, čo je syndróm vyhorenia.

Alebo keď zistia, že sú síce bohatí, úspešní, ale osamotení, tak padajú do hlbokých depresií. Čo znamená, že sa vlastne dostanú do opačnej polarity. A teda ich to „švihne" úplne do opačnej polarity - vody.

Elementu ohňa zodpovedá hormón testosterón. Tento hormón majú v krvi aj ženy, aj keď v malom množstve. Viac ho majú vtedy, keď sú tehotné alebo v určitých životných situáciách (napr. po narodení detí), a to im pomáha byť priebojnejšími. Samozrejme aj žena môže mať viac testosterónu v krvi už od narodenia, čo súvisí práve s jej minulými životmi, a potom sa z nej môže ľahko stať priebojná manažérka.

Z pohľadu vedy je množstvo jednotlivých hormónov dané génmi, pohlavím a vekom. Z pohľadu mágie je daný stav hormónov daný karmou, energiou, spôsobom myslenia a charakterom.

Princíp ohňa: Mantra RAM
Druhá čakra: Svadhišthana

Hlas vody: hlas harmónie

Primárna veta, ktorá charakterizuje hlas vody je: „Ja cítim.“ Hlavnou vlastnosťou je “zármutok”, ktorý je do istej miery v poriadku, keď sa človek musí lúčiť s vecami alebo ľuďmi. Je to prirodzená emócia. Ak táto emócia je ale potláčaná alebo nesprávne pochopená, tak ten zármutok prechádza do “depresie”, alebo do "beznádeji”, čo je negatívna emócia.

Tento vnútorný hlas sa pýta: „Daný človek alebo vec sa bude o mňa starať? Môžem danému človeku dôverovať alebo ma ten človek nechá samého/samú, keď ho budem potrebovať? Je daná vec alebo človek jednoduchý?“ To znamená, že tu ide vždy hlavne o harmóniu. „Uľahčí mi daný človek alebo vec život? Keď mám problém, pomôže mi daná vec alebo človek to vyriešiť? Bude sa daný človek o mňa neskôr zaujímať alebo daná vec mi aj neskôr slúžiť?“ To sú také základné otázky, ktoré automaticky tomu človeku prichádzajú.

Čo sa stane, keď človek ide do extrému: Keď tento hlas prechádza do svojho extrému, tak sa ten človek stáva precitlivený. Príliš sa nechá unášať emóciami a často vypína zdravú logiku. To znamená, že ak často muži viac počúvajú hlas ohňa, tak tým pádom sa riadia len logickými vecami. To znamená: „Čo mi to prinesie? Aký mám z toho prospech?“ Tak tento hlas vody je vlastne opačný. A keď sa dostane ten hlas do extrému, tak v podstate ten človek povie: „Cítim, že musím byť tam a tam. Cítim, že musím to alebo ono robiť. Niekde odcestovať, skončiť s prácou, presťahovať sa, začať nový biznis.“ A robí tieto veci napriek tomu, že mu zdravá logika hovorí, že to je blbosť. Ak človek išiel príliš na túto stranu, tak má potom aj tendenciu ísť príliš do depresii a treba to práve vyvážiť hlasom ohňa. To znamená, že ten človek sa musí viac zaoberať logickými a analytickými vecami. Menej spať, viac pracovať.

Hlas vody

Presne naopak, ako u ľudí, ktorí príliš počúvajú hlas ohňa. To znamená, že ak tí ľudia, ktorí príliš počúvajú hlas ohňa sa chcú dostať do rovnováhy, tak potrebujú viac spať a menej pracovať. Je to hlas, ktorý v nás vzbudzuje ľudskosť. Hlas, ktorý nám hovorí, že máme budovať teplo domova.

Keď je tento hlas príliš vychýlený, tak dostať ho naspäť do rovnováhy je najlepšie tak, že si človek povie:

Boh je mojím otcom, Matka Zem je mojou matkou, a tí, ktorí hľadajú pravdu a svetlo sú moja rodina.
Ja som večná bytosť. Vždy som obklopený ďalšími duchovnými bytosťami. Nikdy nie som sám!

Je to hlas, ktorý zodpovedá za tzv. emocionálnu inteligenciu alebo rozvoj toho hlasu, rovnako ako hlas vzduchu a ohňa vlastne hovorí niečo skôr o IQ.

Elementu vody zodpovedá hormón estrogén. Je to ženský hormón, ktorý sa ale nachádza aj v krvi mužov, a to hlavne potom, ako sa narodia deti. Tento hormón dá potom mužovi pocit domova a uzemnenia.

Princíp vody: Mantra VAM
Tretia čakra: Manipúra

Hlas vzduchu: hlas kreativity a spontánnosti

Je to hlas, ktorého základným mottom je: „Ja rozumiem. Ja viem.“ A je to hlas, ktorý nás neustále bombarduje otázkami typu: „Prinesie mi daná vec alebo osoba, ktorá je predo mnou niečo nové, niečo zaujímavé, rozšíri moje obzory, alebo to bude nuda?“ Ide tu o kreativitu, spontánnosť, spoznávanie niečoho nového. To znamená, že ten hlas sa vždy pýta: „Dá mi daná vec alebo človek nové poznatky, vedomosti alebo to bude nuda? Uvidím nové cesty? Dá mi to niečo nové? Pomôže mi daný človek alebo vec vyzdvihnúť sa od všednosti, od masy, byť jedinečný?“

Primárnou vlastnosťou je “závisť”, ktorá pokiaľ je v tej určitej správnej miere, je v poriadku, pretože nám vlastne hovorí: „On alebo ona to dokázal/a, tak to dokážem aj ja. Aj ja to chcem dokázať!“ Ak tá závisť ale prejde nejakú určitú mieru, tak sa dostáva do “žiarlivosti”, čo je negatívna vlastnosť. Ide tu o stimuláciu, objavovanie, inováciu, nové informácie, nové cesty, hľadanie zmeny.

Čo sa stane, keď človek ide do extrému: Keď je tento hlas prehnaný, tak sa títo ľudia venujú príliš intelektuálnej činnosti, a to dokonca do takej miery, že prestávajú dbať o svoj zovňajšok alebo sa stanú extrémnymi dobrodruhmi.

Tento hlas sa najlepšie utíši tak, že si človek hovorí mantru:

Hlas vzduchu
Všetko je vo mne! Mám prístup k ľubovoľným informáciám.

A ako náhle mág začne astrálne cestovať a komunikovať s rôznymi bytosťami, tak môže týmto spôsobom tento hlas utíšiť.

Elementu vzduchu zodpovedá hormón dopamín. V dnešnej dobe veľa ľudí berie drogy, ktoré práve zvyšujú dopamín v tele, a tým pádom sa ľudia cítia hrozne povznesení, aktívni a silní, ale tým, že idú do extrému, tak ich celý vnútorný systém sa „prehrieva“ a dochádza k schizofrénii (bipolárna afektívna porucha). Tento hormón sa viac vylučuje v tele vtedy, keď je človek mladý. Aj z tohto dôvodu mladí ľudia nepociťujú strach a sú ochotní veľa riskovať.

Čím je človek starší, tak tým je tohto hormónu v tele menej, a potom prevláda hormón, ktorý spôsobuje strach. To spôsobuje, že v tom prechodnom období začnú byť ľudia viac a viac opatrní a začnú viac šetriť. Všetky tieto veci sa ale dajú samozrejme ovplyvňovať aj tým ako človek myslí, a do akej miery svoje pocity a vnútro chápe a ovláda.

Princíp vzduchu: Mantra PAM, YAM
Štvrtá čakra: Anahatha

Hlas zeme: hlas istoty, uskladnenia a ochrany

Je to hlas, ktorý hovorí v nás: „Ja mám.“ Primárna emócia zeme je “strach”, ktorá je do istej miery v poriadku. Ak sa strach potláča alebo sa hovorí, že tu nesmie byť, tak prechádza do zlej emócie, a tou je “panika”. To je hlas v nás, ktorému ide o rovnováhu, stabilitu, spoľahlivosť a vernosť. Ide tu o uskladnenie a ochranu. Je to hlas v človeku, ktorý sa automaticky pýta: „Daný človek alebo vec mi dá istotu alebo spustí u mňa stres a strach? Je to bezpečné a spoľahlivé? Je to kvalitné? Sú tu garancie? To, čo je sľúbené, bude splnené?“

Strach je v danom čase tou najrozšírenejšou negatívnou emóciou. Je protikladom lásky. Dennodenne sme médiami konfrontovaní tým, že sa nám snažia nahovoriť, že tu nie je dosť času, dosť energie, dosť peňazí a dosť práce. Čo vôbec nie je pravda. Na tomto svete je dosť všetkého pre každého. Či už času, peňazí, práce alebo hocičoho iného. Len v rámci strachu drvivá väčšina peňazí ide do nezmyselných projektov, hlavne na vývoj zbraní a zabíjanie iných ľudí. Nie je možné, aby sme sa ako ľudstvo zbavili strachu, pokiaľ sa jedinci nezbavia strachu. Tento strach je v nás zakódovaný kvôli tomu, aby sme si vážili život a starali sa o svoje telo. A aby sme si robili zásoby.

Čo sa stane, keď človek ide do extrému: Keď tento hlas ale v našom vnútri prevezme vládu, tak človek začne byť nadmerne šetrný a väčšinou šetrí na miestach, ktoré totálne nemajú zmysel. Väčšinou, čím je človek starší, tým ten hlas zeme a strach v ňom je väčší. Samozrejme pokiaľ odtiaľ vyberieme tých ľudí, ktorí sa venujú duchovným náukám. U nich je to presne naopak.

Tento hlas zeme sa dá utíšiť len hlasom ducha. Tým, že si človek uvedomí a povie: </p

Hlas zeme
Ja som večná duša. Ja som nesmrteľné vedomie.

Dá sa utíšiť aj tým, že človek hovorí mantru:

"Je tu dostatok všetkého pre každého."

Hlas zeme sám osebe je neutíšiteľný, rovnako ako všetky ostatné hlasy. Určite ste už čítali o prípadoch rôznych milionárov, ktorí sa obliekajú ako „šupáci“, nedoprajú si jedlo alebo oblečenie. Snažia sa stratiť v mase. Pretože sa boja o to, že by niekto mohol vidieť, akí sú bohatí a mohli by byť okradnutí. Sú známe napríklad aj prípady ľudí, ktorí vyzerali ako žobráci alebo aj boli žobrákmi, a keď zomreli, tak sa zistilo, že v ich matraci je uložených niekoľko stotisíc eur alebo dolárov.

Kto chce ovládnuť hlas zeme, musí samozrejme ovládnuť aj svoje stravovanie. To znamená, že človek, ktorý príliš veľa alebo príliš málo je, nemá šancu tento hlas ovládnuť. Len človek, ktorý chápe, že jedlo je energia a stravuje sa cielene s dôrazom na energiu a zdravie, dokáže hlas zeme ovládnuť. Je to hlas, ktorý nás núti robiť si zásoby na horšie časy a do istej miery je to v poriadku. Ide tu len o správnu mieru. Ale pokiaľ človek sám seba vníma len ako telo, tak tú správnu mieru nikdy nevystihne. TU nájdete tipy pre zdravé stravovanie.

Elementu zeme zodpovedá hormón kortizol .

Princíp zeme: Mantra LAM
Prvá čakra: Muladhára

Hlas éteru: hlas duchovnosti

Posledným elementom je “akáša”. Základným mottom tohto hlasu je: „Ja som.“ To znamená, to je to, čo mágovia hovoria, alebo to, čo bolo povedané Mojžišovi, keď videl horiaci ker, formulka: „Eheje, ašer, eheje.“. Alebo to, čo sa hovorí na začiatku najviac používaných mantier: „Om Só Ham“ v sanskrite.

Ide tu o zámer, vyšší zmysel, o dušu, o Boha. Tento hlas sa začína prebúdzať vtedy, keď človek začína hľadať “vyšší zmysel”. A je to hlas, ktorý sa pýta: „Aký má toto zmysel?“

A až vtedy, keď človek objaví v sebe tento hlas, tak dokáže ostatné hlasy kontrolovať. To znamená, že tých materiálnych ľudí vždy tieto iné hlasy budú udržiavať v matérií a v takom tom nekonečnom kolotoči. A až tento hlas Ducha nám pomáha vystúpiť z tohto kolotoča a odstúpiť od toho celého.

Primárnou emóciou je “láska”, ktorá je v poriadku. Keď ale láska nie je správne pochopená alebo je potláčaná, tak prerastá do pocitu “vlastníctva”, do toho, že chcem niekoho alebo niečo vlastniť. Vtedy chcem danú vec alebo osobu vlastniť. Robím si na ňu nárok.

Mantra, ktorou sa tento hlas ovláda:
Predchádzajúcim hlasom je potrebné dať určitú hranicu, ale tomuto hlasu je potrebné dať túto hranicu len v prípade, že sa človek stane príliš fanatickým. A tam je jednoduchá pomoc. Patrí sem rozhľad a štúdium, pochopenie relativity všetkého a na to nie je potrebná žiadna špeciálna mantra.

Čo sa stane, keď človek ide do extrému:
Aj keď tento duchovný aspekt sa dostane do extrému, tak sa tiež stáva negatívnym. V danom bode človek akoby zanevrie na všetky svetské veci a venuje sa len duchovným veciam, čo ale tiež nie je cesta, pretože naše telo je aj náš nástroj. Bez podpory tela a bez harmónie aj v iných oblastiach nie je možné dosiahnuť harmóniu a osvietenie v duchovnej oblasti.

Napríklad: Ak muž chcel mať ženu, deti a vždy chcel jazdiť na BMW radu 7 a teraz si začne nahovárať, že to je len ničota, tak k rovnováhe nedôjde. Určité veci človek potrebuje dosiahnuť na to, aby pochopil ich relativitu a nezmyselnosť.

Buddha bol kráľom, učencom, mužom a otcom. Bol vynikajúcim športovcom a bojovníkom. Ale až potom, ako dosiahol vrchol v každej z týchto činností zistil, že mu to nič nedalo. A to musí aj adept. Adept má 2 možnosti: Buď dosiahne úspech, bude bohatým, milionárom, zdravým športovcom a učencom, aby precítil relatívnosť týchto vecí alebo si spomenie na minulé životy, v ktorých tieto veci dosiahol. Pokiaľ si na svoje minulé životy nespomenul alebo nie je schopný určité veci dosiahnuť, tak bude odmietanie materiálnych vecí len „prázdnou pózou“. Veta „milióny človeka neurobia šťastným“ má v ústach skutočného milionára úplne iný význam, ako v ústach lenivca, ktorý žije zo sociálnej podpory.

Elementu éteru zodpovedá hormón serotonín.

Princíp éteru – akáše: Mantra HAM
Piata čakra: Vishudhi

Hlas éteru

Päť vnútorných hlasov

Biela mágia & Duchovný rozvoj

A keď sa všetkých týchto päť hlasov dostane do rovnováhy, tak sa uvoľní cesta pre radosť. Radosť, ktorá nemá príčinu. To znamená: Askéti, jogíni, mágovia, keď sa snažili popísať dušu, tak ju popisovali ako 3 aspekty v jednom. Vo fyzickom jazyku sa to nazýva: „SAT-ČIT-ÁNANDA.“

SAT – znamená svetlo alebo múdrosť.
ČIT – znamená vedomie, znamená, načo by nám tu bola múdrosť, načo by nám tu bolo svetlo, keby tu nebolo vedomie.
ÁNANDA – znamená radosť, ktorá nemá príčinu. To je pocit, ktorý je mimo duality. To znamená, že šťastie a nešťastie sú duálne. To nie je, že je človek šťastný. Šťastie a nešťastie majú svoj opak. Radosť bez príčiny nemá svoj opak. Je to prirodzená emócia, ktorá sa prejavuje vtedy, keď je človek v rovnováhe.

Päť vnútorných hlasov

Praktická časť:

Z toho celého vyplýva, že mág musí pochopiť v akých situáciách, v akých veciach, keď niečo robí, aký hlas ho k tomu nejakým spôsobom podnecuje. Každý z nás má tendenciu počúvať najviac určitý hlas. Je podstatné, aby každý našiel ten svoj spôsob ako dostať tieto hlasy do harmónie a do rovnováhy. Pretože ako sme písali na začiatku, tak Buddha hovoril o ladení nástroja. To je práve to vnútorné hľadanie harmónie. A tak isto vonkajšie hľadanie harmónie. Pretože, ak ja navonok napr. neustále idem len za hlasom ohňa, to znamená dosiahnutie cieľov, dosiahnutie výsledkov, statusu, tak môj život sa dostane do nerovnováhy. Prestanem mať priateľov, prestanem mať radosť, vyčerpám sa a koniec koncov skončím burnout. A podobné je to aj so všetkými ostatnými hlasmi.

Zmyslom mágie je poznanie seba samého. V rámci poznania seba samého sa nevedomé procesy stávajú vedomými. Vďaka tomu sa postupne prebúdzajú magické schopnosti a sily. Tieto schopnosti a sily sa nemajú šancu prejaviť, pokiaľ daný človek nie je v rovnováhe, a pokiaľ tie jednotlivé elementy, a teda hlasy neovládol. Samozrejme, aj keď sa človek dostane úplne mimo rovnováhy (napr. drogy, autonehoda, a s tým spojené vychýlenie astrálneho tela, či klinická smrť), môže začať vidieť, či cítiť určité hlasy. Problém je ale v tom, že keďže nie je v rovnováhe, tak tieto veci nedokáže ovládať a správne pochopiť!

Takáto cesta väčšinou vedie z dlhodobého hľadiska na psychiatriu. Je to rýchlejšia cesta, no z môjho pohľadu, slepá cesta. Človek, ktorý sa dostal cez nerovnováhu napríklad ku komunikácii s duchmi, keď nastúpi cestu rovnováhy, na chvíľu stratí svoje schopnosti, aby ich potom znova získal. Ale získa tým aj hlbšie pochopenie a kontrolu. Napríklad keď sa ľudia dostanú ku komunikácii s duchmi cez slabosť (napr. choroba), tak potom nemôžu kontakty s duchmi väčšinou regulovať a duchovia ich často v noci budia, či kontaktujú v nevhodných situáciách (napr. riadenie auta…), čo je veľmi nebezpečné.

Ak sa človek dostane k týmto schopnostiam cez rovnováhu a silu, tak sú tieto veci riadené. Napríklad ja mám k dispozícii troch duchov, ktorý pre iné bytosti, či duchov, pracujú pre mňa ako „sekretárky“. Vedia, kedy mám pravidelné meditácie a som ochotný s inými entitami komunikovať. Ak vec môžu zariadiť bezo mňa, tak to spravia (napr. odvedú mŕtvu dušu do sféry, v ktorej sa môže znova inkarnovať). Ak je kontakt s bytosťou pre mňa ako mága podstatný, opýtajú sa ma v meditácii, či sa chcem s daným bohom alebo duchom rozprávať, povedia mi, aký je dôvod jeho návštevy a dohodneme si termín na komunikáciu.

To znamená:

- Ak chce človek ovládnuť hlas ohňa, tak musí chápať, odkiaľ pochádzajú počiatočné impulzy. Čo ho vedie k určitým činnostiam, akciám, slovám?
- Keď chce ovládnuť hlas vody, tak sa musí vyznať vo svojich citoch.
- Keď chce ovládnuť hlas vzduchu, tak musí mať dostatok inteligencie a vedomostí.

  • Keď chce ovládnuť hlas zeme, tak sa musí postaviť svojim strachom.

A samozrejme k tomu všetkému patrí aj starostlivosť o:
telo, pohyb, stravu - element zeme,
pitie - element vody,
sex (ide tu o zdravý sexuálny život, to znamená vyhýbanie sa extrémom v sexualite, žiadna askéza ani iné techniky, ale hľadanie jednoty tela, duše a ducha) - element ohňa,
dýchanie a myslenie - element vzduchu a o
duchovný rozvoj – element éteru.

Možné využitie týchto vnútorných hlasov je v predaji a každodennej komunikácii. Nezáleží na tom, či človek pracuje niekde v banke a predáva tam nejaké produkty, alebo je mágom a chce získať klientov, alebo človek pracuje v nejakej spoločnosti a chce sa dostať jednoducho vyššie. Ak človek chápe, aké hlasy sú v jeho vnútri aktívne a prečo, tak vie veľmi rýchlo odhadnúť aj človeka, ktorého má pred sebou, aké má hlasy. Aké hlasy počúva a o čo mu teda ide.

Ako príklad môžeme uviesť iPhone. Keď si chce kúpiť iPhone nejaký manažér, tak v prvom rade manažér bude počúvať hlas ohňa. To znamená, že predávajúci musí tomu manažérovi predávať iPhone tak, aby dával dôraz na to, že tento iPhone nemá každý. Tento iPhone mu zabezpečí status. Ak ale príde žena, ktorá počúva hlas vody, tak jej v prvom rade musí povedať, že ak bude mať kedykoľvek s týmto iPhonom problém, tak sa môže na neho obrátiť, a že servis je u nich samozrejmosťou. Ak to bude dôchodca, ktorý počúva hlas zeme, tak mu musí povedať, že tento iPhone nestratí na cene. Okrem toho mu musí povedať, že ten iPhone sa ľahko ovláda, je pohodlný, že má dlhú výdrž batérie, dlhú trvácnosť, a že sa naň môže vždy spoľahnúť. A keď príde niekto, kto počúva v prvom rade hlas vzduchu, tak mu musí povedať, aké inovácie sú v tom iPhone, že ho môže napríklad spojiť s autom, s počítačom alebo s hodinkami, a že taký iPhone nikto iný nemá, pretože je v niečom veľmi špeciálny. Musí mu povedať, že v tom iPhone je veľa aplikácií, ktoré sa neustále inovujú. Pritom to stále môže byť ten istý iPhone!

Ak ide o nejakú spoločnosť a zavolá klient alebo klientka, podľa toho, aký hlas ten človek viac počúva, tak tým jazykom musíte k nemu hovoriť.

To znamená, ak to bude manažér, tak mu musíte napríklad povedať, že tu získate kopec nových poznatkov a síl, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele. To je to, čo je pre toho človeka podstatné. Keď to bude bojazlivá žena, tak jej musíte v prvom rade povedať: „Áno, my pracujeme na tej veci dovtedy, pokiaľ sa nevyrieši. A môžete sa na nás aj potom kedykoľvek obrátiť. Sme tu neustále pre vás.“ Keď zavolá niekto, kto počúva hlas zeme, tak mu musíte povedať, že je to bezpečné, že výsledky sú dlhodobé, a že o nič nepríde. A keď zavolá človek, ktorý počúva najmä hlas vzduchu, tak mu musíte povedať, že tu získa nové informácie a objaví v sebe skryté schopnosti, a že je tu neustále niečo nové.

Ďalšie príklady pre iné oblasti si môže každý domyslieť sám. A to je aj to, čomu sa hovorí: „Poznaj sám seba.“ Pretože iba vtedy, ak dokážeš ovládať sám seba a pochopil si sám seba, tak dokážeš ovládať aj iných a chápať aj iných!

Tieto hlasy sú neustále v činnosti a našou úlohou je len uvedomiť si ich. Oni ovplyvňujú naše každodenné rozhodnutia. Toto sú hlasy, ktoré ovplyvňujú to, či si kúpite Coca-Colu alebo Pepsi colu. Je to hlas, ktorý ovplyvňuje to, či si kúpite Mercedes alebo BMW. Prečo si kupujeme Coca-Colu? Pretože si myslíme, že nám to dáva status, pretože to je “osvedčený” produkt. Prečo si neskôr začneme kupovať zase ekologické veci? Pretože máme ďalšie informácie a prebúdzajú sa v nás ďalšie hlasy. Človek, ktorý viac vníma hlas vody – hlas harmónie si bude aj viac kupovať ekologické veci.

Päť vnútorných hlasov

Hlavné bytosti elementov.

K piatim elementom patria aj jednotlivé hlavné bytosti, ako je uvedené aj v knižke “Magie” (str. 559) od "Josefa Veselého”. Uvediem niekoľko príkladov:

Hlavnou inteligenciou elementu ohňa je napríklad Adiel, Jovis.
Hlavnou inteligenciou elementu zeme je napríklad Marbuel, Buriel, Urinaphton.
Hlavnou inteligenciou elementu vody je napríklad Hydriel.
Hlavnou inteligenciou elementu vzduchu je napríklad Coradiel, Sumnidiel, Coachiel.
Hlavnou inteligenciou elementu éter je napríklad Metatron.

Keď chce mať človek pod kontrolou tieto vnútorné hlasy, tak je dobré kontaktovať práve tieto jednotlivé bytosti a ich kráľov, ako píše aj Josef Veselý vo svojej knižke “Magie”. Každá táto bytosť vám povie aj nejaké tie „svoje veci“, v rámci ktorých potom môžete daný element ďalej ovládať. Ale pokiaľ si človek ešte neuvedomuje ten vnútorný hlas, ktorý v každom z nás automaticky pracuje, tak nemá šancu ovládnuť ani daný element. A potom ani to vyvolanie príslušnej bytosti nemá taký účinok, aký by mal alebo mohol mať. Neskôr, keď každý mág pochopí: „Ahá, v týchto situáciách sa riadim tým a tým vnútorným hlasom, a tie a tie moje motívy konania alebo nekonania, rozprávania alebo nerozprávania sú dané týmto a týmto vnútorným hlasom,“ tak až vtedy má zmysel kontaktovať danú bytosť. Táto bytosť vám potom poskytne ďalšie inštrukcie k tomu, ako je možné daný hlas alebo element ešte ďalej ovládať.

Kto vás ale konkrétne bude z týchto bytostí kontaktovať závisí od stupňa vášho rozvoja, od vašich minulých i budúcich životov a od vašej karmy. Pre viac informácií odkazujem na živlové cvičenia uvedené v knižke od Josefa Veselého: “Magie”. V závislosti od toho potom mága kontaktujú bytosti určitého rádu. Niekto, kto je magicky a energeticky ešte nevyvinutý určite nebude kontaktovaný vládcom nejakého živlu, ale len nejakým “malým” duchom. Tieto veci sa väčšinou stupňujú.
Napríklad: Keď niekto poberá podporu v nezamestnanosti, tak málokto bude chcieť s takýmto človekom spolupracovať alebo robiť s ním biznis. Keď je niekto ale milionárom, tak s ním každý chce robiť biznis a chce s ním spolupracovať. A vo svete duchov je to také isté. To znamená, že čím má mág viac síl, poznania a vedomostí, tak tým vyšší duch a silnejšia bytosť ho kontaktuje. A naopak. Čím menej má mág síl, poznania a vedomostí, tak tým je aj bytosť, ktorá ho kontaktuje nižšieho rádu. Pre viac informácií odkazujem na knižku od Josefa Veselého Magie.

Na to, aby človek ovládol tieto vnútorné hlasy je podstatné aj to, aby vedel vnímať sám seba a svoj život s humorom. Človek, ktorý si nedokáže urobiť žarty sám zo seba, nemá šancu ovládnuť tieto vnútorné hlasy. Pretože prílišná vážnosť vlastne hovorí o tom, že sa človek príliš stotožňuje so svojimi názormi, postojmi a so svojim egom. Ale názory a postoje, pokiaľ sa človek chce vyvíjať a ďalej rásť, sa budú neustále meniť. Aj názory o mágii, o Bohu a o iných veciach. O tom, čo je správne alebo nesprávne. Človek, ktorý nemá zmysel pre humor, preto nemá šancu ovládnuť svoje vnútorné hlasy a ani elementy.

Humor je aj najjednoduchšou cestou k tomu, ako „prepichnúť“ balón nášho ega, a pozrieť sa na vec s odstupom. Takže je veľmi podstatné viac sa usmievať a viac vnímať aj svoj vlastný život z určitej takej ironickej a humornej stránky.

František Bardon vo svojej knihe Brána k opravdovému zasvěcení veľmi zdôrazňuje prácu na svojich povahových vlastnostiach. Jedno z počiatočných základných cvičení je napísať si dlhý zoznam svojich pozitívnych a negatívnych vlastností, a priradiť ich k jednotlivým elementom. Chcel by som každému poradiť to isté. Toto cvičenie sa volá „Zrkadlo duše“. Je podstatné, aby si mág uvedomil, aké pozitívne a negatívne vlastnosti má. Pretože každý ich má iné. A práve tým, že ich bude priraďovať k jednotlivým elementom mu bude jasné, ktorému vnútornému hlasu venuje viac pozornosti. Naše myslenie a vnútorný stav priamo ovplyvňuje našu energiu, a tým pádom aj stav našich hormónov. Je známe, že ak má človek strach, tak sa mu rozbúcha srdce. Alebo ak je človek dlhodobo v strese, tak dostane žalúdočné vredy. Tieto veci fungujú ale aj naopak. Úsmev, dobrá nálada a pozitívne povahové vlastnosti môžu viesť k zázračnému vyliečeniu. Na tomto mieste by som Vám rád odporučil jednu knižku Skúsenosti hlupáka, ktorý našiel kľúč k úspechu a zbavil sa okuliarov, od autora Mirzakarim Sanakulovič Norbekov.

Poznám veľa ľudí, ktorí sa mágii alebo joge venujú desiatky rokov a nedosiahli nič. A poznám veľa ľudí, ktorí sa venujú meditácii, joge alebo mágii len pár rokov a dosiahli veľa. Kľúčom k úspechu je vedieť byť úprimný sám k sebe a nastaviť si zrkadlo. Čo nie je ľahké, ani jednoduché. Často je to veľmi bolestivé. A ďalším kľúčom je dlhodobá jasnosť a disciplína.

Nakoniec uvediem jeden známy indický príbeh:

Žiak sa pýta svojho majstra: „Čo mám urobiť, aby som dosiahol osvietenie?“
A majster mu odpovedá: „Každý robí to, čo mu prináša radosť. Urob, aby disciplína ti prinášala radosť a osvietenie ťa neminie.“

Každý človek sa odmeňuje iným spôsobom a práve tieto vnútorné hlasy a ich ovládanie a poznanie určujú to, čím a prečo sa odmeňujeme. Len veľmi málo ľudí si uvedomuje, že tento spôsob odmeny sa dá zmeniť, a je relatívny.
Nie je to niečo, čo je dané od narodenia, ale je to niečo, čo si my sami, postupne, vzhľadom na našu výchovu a naše poznatky nahovoríme. Rovnako ako sa jeden človek môže odmeňovať alkoholom, fajčením, chodením za ľahkými ženami alebo drogami, tak ten istý človek sa môže rovnako odmeňovať aj meditáciou, čítaním duchovnej literatúry, športom alebo dobrým jedlom. Závisí to len od poznania seba samého a od toho, do akej miery človek pochopil, kto vlastne je, a odkiaľ určité impulzy prichádzajú.

“Amen”

“Om Só Ham”

Foto © Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Biela mágia úspešne & osobne

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Biela mágiaĽúbostná mágia & Ochranná mágia & Meditácia

Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

Daghan-Malenky GmbH

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil: +421 902 734 483
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil: +421 944 572 078

Marion Daghan-Malenky
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar

Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci. ~ Magierin Damona


Kruh Logo Divider

© 2010 2024 Pavol Malenký I Marion Daghan-Malenky I Monika Slivová I Daghan Malenky GmbH I Skúsenosti