Výskum & Joga a jej vplyv na organizmus človeka

Joga a meditácia

a jej vplyv na organizmus človeka

Autor: Pavol Malenký, Bratislava, Slovenská republika, 1998

Anotácia: Počet strán: 68, počet príloh: 8, počet literárnych prameňov: 36, kľúčové slová: joga, meditačná joga, čakry, nádí, Kundalini, stres, kyselina mliečna (laktát), močovina v krvi, meditácia.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo preskúmať vplyv meditačnej jogy na organizmus človeka a na jeho schopnosť zvládať stresové situácie. Táto práca je pokusom o praktické využitie metódy, ktorá vďaka svojim jednoduchým postupom a nulovým finančným nárokom ponúka široké možnosti ako ovplyvniť telesnú a duševnú rovnováhu človeka. Pri použití tejto metódy preukázateľne dochádza k zmene množstva niektorých látok v krvi, čo bolo potvrdené u testovaných jedincov po siedmych týždňoch praktizovania meditačnej jogy v porovnaní s hodnotami, ktoré boli zistené hneď na začiatku praktizovania meditačnej jogy.

Práca je rozdelená na 2 časti:

Úvod a teoretická časť sú obohatené príbehmi z oblasti zen-budhizmu, aikida a pod., ktoré robia text práce pútavejším. Teoretická časť ponúka krátky prehľad základných pojmov jogy, predovšetkým opisuje čakry a energetické kanály. V tejto časti je prezentovaná charakteristika negatívnych vplyvov na jednotlivé čakry z pohľadu meditačnej jogy, spôsoby ich nápravy, prehľad rôznych chorôb a spôsoby ich liečby pomocou meditácií, výsledky lekárskych výskumov zameraných na meditačnú jogu a jej vplyv na organizmus človeka

Pokus

V tejto práci som sa pokúsil preskúmať vplyv meditačnej jogy na tieto látky prítomné v krvi: kyselina mliečna (laktát), cholesterol, glukóza, kreatinín, vápnik (Ca) a horčík (Mg).

Na zistenie množstva kys. mliečnej (laktátu) v krvi bolo odobrané na začiatku a po siedmich týždňoch dvakrát po 2 ml krvi. Krv bola prevezená do štátneho ústavu kontroly liečiv na Kvetnej ulici v Bratislave, kde bol vykonaný rozbor. Vzorka plazmy sa pripravila v chemickom laboratóriu nasledovne: 2 ml krvi sa zmieša s dvomi kvapkami fluoriduEDTA (asi 80 l) a centrifuguje sa asi 5 minút pri otáčkach 3000 rpm za dve hodiny. ďalším krokom bolo použitie setu firmy Boehringer Mannheim (MPR 1 Lactate Cat. No. 149993 195 ml) a následná spektrofotometrická analýza.

Podľa množstva vyprodukovaného laktátu sa vzhľadom na existujúce množstvo kys. pyrohroznovej dá usudzovať na intenzitu anaerbnych procesov, a tým pádom na produkciu energie týmto spôsobom (Trojan, 1993). Kys. mliečna sa veľmi dobre oxiduje v srdcovom svale, takže zvýšená hladina laktátu nemusí ukazovať práve len na fyzickú záťaž, ale aj na patologické zmeny srdca, ako je napríklad infarkt myokardu. Ľudský organizmus získava energiu štiepením glukózy a iných metabolitov Krebsovho cyklu až na CO2 a H2O (kárka, 1992). Glukóza sa štiepi na kys. pyrohroznovú, ktorá je za anaeróbnych podmienok premenená na laktát. Vzniká reakcia: LDHlaktátdehydrogenáza, vyskytujúca sa v cytoplazme a mitochondriách buniek pečene a obličiek.

Analogicky prebieha reakcia:

GPT glutamatpyruváttransferáza, pričom alanín je využitý na ïalšiu syntézu bielkovín, prípadne nukleových kyselín, alebo na energiu štiepením a -oxoglutarát buď na syntézu mastných kyselín, aminokyselín, bielkovín, prípadne na syntézu ketolátok.

Uvedená LDH (kárka, 1992) sa vyskytuje v živočíchoch najmenej v 5 formách. Pre pokračovanie glykolýzy je veľmi dôležitá regenerácia NAD. Tvorba kys. mliečnej (laktátu) je pre organizmus veľmi výhodná, lebo produkt možno späť preniesť na kys. pyrohroznovú a tak začať glukoneogenézu. Tento proces prebieha v pečeni. Kys. pyrohroznová a kys. mliečna môžu ľahko prechádzať bunkovou membránou, a tak sa nemusia hromadiť v tej časti organizmu, kde vznikajú, čiže sú odplavované zo svalstva do pečene. Pri rastúcej fyzickej záťaži je potrebný väčší prísun energie do jednotlivých svalov. Dochádza k zvýšenému štiepeniu glukózy na a . Ako medziprodukt tu vzniká laktát. Z fyziologického hľadiska, zvýšená hladina laktátu vo svalstve vyvoláva po určitom čase svalovú horúčku, čiže zvýšená hladina laktátu v krvi je pre organizmus škodlivá.

Na zisťovanie množstva cholesterolu, glukózy, močoviny, kreatinínu, Ca a Mg v krvi bolo vybraným jedincom odoberané na začiatku a na konci pokusu 5 ml krvi, ktorá bola prevezená do biochemického laboratória Dérerovej nemocnice s poliklinikou na Kramároch v Bratislave. Rozbor tejto krvi bol vykonaný podľa štandardných noriem.

Už na vstupe, hladina cholesterolu u zisťovaných osôb bola nízka, pod fyziologickým rozpätím Po 6 týždňoch meditácie hladina cholesterolu nepatrne klesla. Glukóza tvorí najpodstatnejšiu zložku zo sacharidov nachádzajúcich sa v krvi. Slúži ako ľahko transportovateľná a zužitkovateľná forma energetického substrátu. Na sledovanie (Gvozdík, 1995) intenzity zaťaženia a priebehu zotavovania sú významnými ukazovateľmi látky keratín, kreatinín a urea (močovina). Nadbytok močoviny vyvoláva bolesti hlavy, apatiu, svalovú slabosť a únavu, znižuje toleranciu glukózy a jej využitie erytrocytmi. Hladina kreatinínu (Hulín, 1996) je ukazovateľom intenzity svalovej činnosti, príp. patologických zmien (infarktu myokardu). Väčšinu nebielkovinového dusíka tvorí močovina, kyselina močová, kreatinín, kreatín a nepatrné množstvá iných látok (Trojan, 1993). Ca je nevyhnutný pre stavbu kostí, zubov, chrupaviek, spojivového tkaniva (Dzúrik, 1997). Jeho nedostatok spôsobuje tetanické kŕče, príp. až odvápnenie kostí (osteoporózu). Nadmerný príjem Ca môže spôsobiť jeho ukladanie v skelete a vytváranie patologických novotvarov, tiež kôrnatenie ciev. Mg (Dzúrik, 1997) je potrebný na výstavbu podporných tkanív. Nedostatok Mg a nadbytok Ca môže zapríčiniť zvýšenie iritovateľnosti (dráždivosti). Nadbytok Mg môže spôsobiť anestéziu.

Pre svoj výskum som našiel desať dobrovoľníkov z radov študentov (8 mužov a 2 ženy, pričom všetci boli aktívnymi športovcami). Nikto z nich sa predtým nevenoval joge, meditáciám ani žiadnym technikám spätnej bioväzby, či iným psychiku ovplyvňujúcim metódam. Boli to osoby z porovnateľnej sociálno-ekonomickej triedy, vo veku od 22 do 25 rokov. Priemerný vek bol 23 rokov. Skupina sa šesťkrát do týždňa venovala praktizovaniu meditačnej jogy, večer, po dobu 20 až 30 minút. Ak sa niekto nemohol zúčastniť spoločných meditácií, meditoval samostatne, podľa inštrukcií. V tomto čase študenti nemenili životosprávu, ani spôsob stravovania. Pokus prebiehal od začiatku do konca letného semestra pre študentov piateho ročníka vysokoškolského štúdia. Z toho vyplýva, že zaťaženie v škole sa zvyšovalo (študenti piateho ročníka – odovzdávanie diplomových prác, koniec semestra pre piaty ročník), alebo bolo na tej istej úrovni (študenti iných ročníkov ako piateho). Keďže tréningové zaťaženie, spôsob a formy tréningu tiež vplývali na výsledky pokusu, študenti ich týchto siedmych týždňov nemenili, na čom sme sa vopred dohodli.

Vzorky krvi na analýzu boli odoberané skoro ráno, hneď po prebudení, nalačno. Zdravotná sestra odoberala krv priamo na internáte, na izbách študentov. Odbery krvi pre každý test sa uskutočnili dvakrát: tri dni po začatí praktizovania meditačnej jogy a po siedmych týždňoch meditácií. Vzorky krvi nemohli byť odobraté ešte pred začatím meditovania, lebo študenti chceli najskôr meditovanie vyskúšať a potom sa rozhodnúť, či sú ochotní zúčastniť sa pokusu. Dvom ľuďom nebolo možné urobiť testy na hladinu cholesterolu, glukózy, kreatinínu, vápnika a horčíka v krvi pre ich neprítomnosť. Rovnako ďalší dvaja študenti neboli testovaní na hladinu laktátu (kyseliny mliečnej) v krvi kvôli technickým problémom (jeden kolaboval pri odbere, druhému sa znehodnotila vzorka krvi pri skladovaní). Analýza vzoriek krvi pre stanovenie hladiny laktátu bola realizovaná v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv so sídlom na Kvetnej ulici v Bratislave. Vzorky krvi odobrané na stanovenie hladiny cholesterolu, glukózy, močoviny, kreatinínu, vápnika a horčíka boli analyzované v biochemickom laboratóriu Dérerovej nemocnice na Kramároch v Bratislave. Analýza bola vykonaná v súlade s platnými normami a predpismi. Technicky nebolo možné otestovať viac ako desať ľudí (vysoké finančné náklady na testy).

Predpokladal som, že meditačná joga pôsobí hneď niekoľkými mechanizmami, a preto by sa výsledky mohli dostaviť už po siedmych týždňoch. Samozrejme tu existuje určitý problém pre vedecký opis: meditačná joga je vnútorná vec človeka, je to bezmyšlienkový stav, zažívaný po prebudení energie Kundalini. Prebudenie a vzostup tejto energie je závislý od želania človeka. Táto energia je vlastne úplne želaním človeka po čomsi večnom, nekonečnom. Toto želanie je ťažko zmerateľné. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo skupina najprv niekoľko dní meditovala a až potom som začal svoj pokus s tými ľuďmi, ktorí prejavili záujem. Ak som totiž chcel dosiahnuť dobré výsledky, museli najprv pochopiť, že meditácia je dôležitá nie pre moju diplomovú prácu, ale pre nich samotných.

Výsledky výskumu

Jedincom zúčastneným na pokuse boli namerané tieto hodnoty:

1 Graf 1: Koncentrácia kyseliny mliečnej v krvi pred začiatkom praktizovania meditačnej jogy a po siedmych týždňoch meditácií
2 Graf 2: Priemerná hodnota laktátu v krvi testovanej skupiny
3 Graf 3: Priemerná hodnota močoviny v krvi testovanej skupiny

Predpokladal som, že množstvo laktátu, meraného ráno za rovnakých podmienok svedčí o lepšom fungovaní, stave a detoxikačnej funkcii pečene a obličiek. Priemerná hodnota laktátu klesla z 14,339 na 9,145 mg/100 ml. Na hladine významnosti p=0,01 je daný pokles laktátu štatisticky významný. To znamená, že na 99% nešlo o náhodu (pri testovaní priemerov som použil párový T-test na strednú hodnotu – tento test je súčasťou programu Excel od firmy Microsoft).

Množstvo vyprodukovanej kyseliny mliečnej (laktátu) poukazuje na intenzitu anaeróbnych procesov, a tým aj na produkciu energie týmto spôsobom. Kyselina mliečna veľmi dobre oxiduje v srdcovom svale, takže jej zvýšená hladina nemusí poukazovať len na fyzickú záťaž, ale aj na patologické zmeny v srdci. Z fyziologického hľadiska zvýšená hladina kyseliny mliečnej v svalstve vyvoláva po určitom čase svalovú horúčku, čiže zvýšená hladina kyseliny mliečnej v krvi je pre organizmus škodlivá. Glukóza tvorí najpodstatnejšiu zložku zo sacharidov nachádzajúcich sa v krvi. Slúži ako ľahko transportovateľná a zužitkovateľná forma energetického substrátu. Kreatín, kreatinín a močovina sú významnými ukazovateľmi intenzity zaťaženia organizmu a priebehu regenerácie. Zvýšená hladina močoviny spôsobuje bolesti hlavy, apatiu, svalovú slabosť a únavu. Množstvo kreatinínu je ukazovateľom intenzity svalovej práce. Vápnik (Ca) je prvok nevyhnutný pre stavbu kostí, zubov či chrupaviek. Jeho nedostatok spôsobuje svalové kŕče a osteoporózu. Nadmerný príjem vápnika môže spôsobiť jeho ukladanie v skelete a vytváranie patologických novotvarov. Nedostatok horčíka (Mg) a nadbytok vápnika zapríčiňuje zvýšenú dráždivosť. Nadbytok horčíka môže spôsobiť anestéziu.

Prečo dochádza k poklesu hladiny kyseliny mliečnej v krvi po začatí praktizovania meditačnej jogy? Podľa Pittsa dochádza pri strese k neprimeranému zvýšeniu koncentrácie kyseliny mliečnej v krvi (vysoká koncentrácia kyseliny mliečnej môže byť príčinou prejavov úzkosti).

Priemerná hodnota hladiny močoviny v krvi klesla (z 5,400 na, 5,049 mmol/l), tento pokles však nebol štatisticky významný (použitý párový T-test). Množstvo vápnika v krvi u respondentov, ktorí pred začatím praktizovania meditačnej jogy vykazovali vysokú hladinu vápnika, sa upravilo na normálne hodnoty. U jednej respondentky bola na začiatku pokusu zistená vysoká hladina cholesterolu. Po praktizovaní meditačnej jogy došlo k jej poklesu, no hladina cholesterolu sa napriek tomu neupravila do normálu. Nízka hladina cholesterolu u ostatných respondentov zostala naďalej na nízkej úrovni.

Keďže u skúmaných osôb došlo k významným a preukázateľne pozitívnym zmenám koncentrácie kyseliny mliečnej, cholesterolu, glukózy, kreatinínu, močoviny a minerálnych látok v krvi, môžeme vyvodiť záver, že meditácie mali pozitívny vplyv na činnosť orgánov, detoxikačnú a syntetickú funkciu pečene a obličiek. Okrem toho, že vďaka meditácii sa organizmus dokáže lepšie vyrovnať s únavou, meditácia pozitívne ovplyvňuje regeneráciu organizmu, ozdravné a očistné procesy. Z výsledkov testov sa dá usudzovať celkový pozitívny vplyv meditačnej jogy na fyzický a psychický stav človeka. Výskum by bolo potrebné zopakovať s väčším počtom respondentov, častejšími meraniami a pozorovanie by malo prebiehať dlhšiu dobu.

Dúfam, že tieto merania budú akýmsi impulzom k ďalšiemu sledovaniu tejto témy a problematiky. Na základe týchto výsledkov si myslím, že meditácia by si mohla nájsť svoje nezastupiteľné miesto vo fáze regenerácie a v psychickej príprave športovcov.

Po prezentácii bola táto diplomová práca vysoko kladne hodnotená skúšobnou komisiou a dostala najlepšiu známku. Keďže väčšina členov komisie vyjadrila svoje želanie vyskúšať meditačnú jogu, obhajoba diplomovej práce bola ukončená meditáciou.

Pavol Malenký, jún 1998

Meditácia .MP3

Prvé meditácie


Meditácia pre začiatočníkov aj pokročilých .mp3 je dlhá 17 minút a je vhodná najmä pre prvé meditácie.

Na začiatku je meditatívna gitara s úvodom, ktorý vysvetľuje, čo je to meditácia. Potom nasleduje druhá časť s ďalším gitarovým sprievodom s afirmáciami.

Afirmácie sú myšlienkové vzorce, prostredníctvom ktorých vytvárame naše každodenné pozitívne prežitky a upevňujeme nové pozitívne myšlienkové vzorce.

Potom nasleduje hlboká relaxácia s kolážou rôznych zvukov prírody... Užite si to! A krásne meditácie.

„Život človeka je to, čo z neho urobia jeho myšlienky.“

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu. Naučiť sa meditovať je veľmi ľahké. Nechajte sa len viesť.

V tejto meditácii je obsiahnutých 30 rokov našich skúseností s meditáciami, hypnózou a tranzom!

Vypočuj si najlepšiu vedenú meditáciu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoje meditácie, rovnováhu a sebapoznanie!

Všetky fotografie a ilustrácie na tejto stránke © Marion Daghan-Malenky I Pavol Malenky I Daghan-Malenky GmbH

Logo Meditačný výskum

Meditačná joga - Výskum

Máte problém a potrebujete pomoc? TU nás môžete kontaktovať!

Vystresovaný? Manažér? Vrcholový športovec? Ponúkame vám na mieru vyrobené stres manažment a meditačné semináre! Kontakt.

Hudba a slová sú síce zvuky, ale prostredníctvom nich je možné vytvoriť aj ticho, pokoj a pohodu.
TU si môžete kúpiť naše meditačné .MP3!

Informácie o meditácii.

Čokoľvek hľadáš, nakoniec hľadáš už iba samého seba.

Iba ak nájdeš samého seba, nikdy viac nie si sám.

Tak ako roľník zavlažuje svoje pole, ako kamenár leští svoje piliere, ako tesár opracováva drevo, tak formuje múdry svojho ducha.

Ty nie si len toto telo, myšlienky a pocity. Ty si duša. A ak už nájdeš svojho ducha, seba samého a Boha, budeš mať v sebe navždy mier, slobodu a radosť.

Pokoj je majstrom nepokoja. Preto nespúšťa svätý po celý čas svojej cesty batožinu z očí. Hoci vidí cestou mnoho pekných vecí, ostáva nedotknutý a pokojný...

Tao Te Ching 26

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o bezplatný termín konzultácie a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoju pohodu, radosť a jasnosť!

Cítiš sa frustrovane, bez motivácie, bez energie alebo si pred syndrómom vyhorenia? Takéto pocity často pramenia z určitého vzorca správania, trendov alebo určitého stereotypu, ktorému sa nevedome poddávame. Vďaka našim mnohým meditačným seminárom Ti môžeme pomôcť žiť svoj život v radosti, rovnováhe a harmónii so sebou samým.

Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte. Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar