Slovníček magických pojmov

Glosár bielej mágie a voodoo


Allat

Božia moc. Symbol. Je to aj časový interval 11 minút 56,74 sekúnd. Allat: Prevod na rytmus, počuteľnú frekvenciu a viditeľné svetlo.

AllatRa

Láska k Bohu. Tu sú obnovené prapôvodné znalosti AllatRa.

Amulet

Je to predmet, ktorého úlohou je chrániť svojho nositeľa pred škodlivými alebo nepriaznivými vplyvmi. Amulet je teda predmet, do ktorého je magickým postupom vložená určitá energia alebo ktorý určitú energiu a silu vyžaruje tým, z akého materiálu a ako bol vyrobený. Môže byť vyrobený z rôznych materiálov. Má schopnosť neutralizovať deštruktívne energetické sily, ktoré dokážu narobiť veľmi veľa zla.

Analogické kúzlo

Je to kúzlo, ktoré sa v mágii používa dosť často. Je založené na myšlienke, že to, čo je rovnaké, má rovnaký účinok. Napríklad, keď Mesiac ubúda, tak má ochorenie alebo to, čo nám spôsobuje problémy zmiznúť spolu s Mesiacom. Pri rituáloch je preto veľmi dôležitý aj výber správneho času.

Animizmus

Prírodné náboženstvo, ktoré má svojich prívržencov najmä medzi domorodými kmeňmi v Afrike. Títo ľudia veria v nesmrteľnosť duše, reinkarnáciu a sú toho názoru, že aj veci majú svoju dušu, rovnako ako ľudia. Pri magických rituáloch sa preto môžu používať aj predmety, ktoré buď priamo zastupujú konkrétnu osobu alebo jej patria.

Archanjeli

Arkána

Toto slovo je odvodené z latinského slova "Arcanum" a znamená "Tajomstvo". Najčastejšie sa spája s tarotom: predstavuje 22 hlavných tarotových kariet, ktoré sa označujú ako „Veľká arkána“. Veľká arkána je vyjadrením piateho elementu, a to Ducha - Éteru.

Ashram (ášram)

Miesto, kde prebýva nejaký svätec (guru), mystik, duchovný učiteľ, náboženský mysliteľ. Býva tu so svojimi žiakmi a stúpencami. Predstavuje určité duchovné spoločenstvo. V dnešnej dobe je veľa ashramov sprístupnených aj širokej verejnosti. Najviac ich nájdeme práve v Indií.

Assoto

Posvätný bubon pochádzajúci z voodoo, ktorý je vysoký viac ako dva metre. Približne okolo roku 1940, počas americkej „Kampane proti voodoo“, boli žiaľ skoro všetky posvätné bubny Assoto úplne zničené.

Astrálne cestovanie

Athame

Magická dýka alebo čarodejnícky nôž. Je to najčastejšie používaný magický nástroj. Patrí medzi základné magické pomôcky. Má spravidla obojstranné ostrie a tmavú rukoväť. V rituáloch sa používa na usmernenie osobnej sily. Najlepšie je, keď si ho mág alebo čarodejnica vyrobia sami, pretože tým do neho vložia aj niečo zo seba. Môžete si ho ale aj kúpiť už hotový a potom ho nabiť potrebnou energiou.

Biela mágia

Bódhisattva

Bódhisattva je človek, ktorý dosiahol osvietenie, nirvánu. To znamená, že jeho činy nevychádzajú zo strachu alebo iných negatívnych pocitov, ale iba z čistej a pravej lásky. Je to človek, ktorý má pod kontrolou svoje myšlienky, pocity a energetické prúdy. Takýto ľudia neprichádzajú na túto zem preto, že by sa museli inkarnovať alebo preto, že by mali nenaplnené túžby.
Prichádzajú zo súcitu pomáhať iným živým bytostiam, ľuďom, zvieratám a Matke Zemi. Bódhisattva má s Bohom oveľa silnejšie spojenie ako my, normálni ľudia. Bódhisattva sa môže narodiť vo veľmi bohatej, ako aj vo veľmi chudobnej rodine. Je to človek, ktorý duchovne vedie iných a robí iné pozitívne veci. Bódhisattva je zastrešujúci pojem, pretože bódhisattvom sa môže stať každý človek bez ohľadu na to, ku ktorému náboženstvu patrí.

Bokor

Čarodej čiernej mágie voodoo. Je to odborník na škodlivé a nebezpečné kúzla. Čierny mág, ktorý ovláda nielen spirituálne sily, ale vyzná sa aj v náukách o jedoch a vie, ako škodiť ostatným. Hovorí, že ostatným je možné škodiť aj veľmi nebezpečnými jedmi.

Božstvo

Súhrnný názov, ktorý označuje boha a bohyňu.

Beltane

Beltane je to jeden z ôsmich pohanských sviatkov, ktorý sa každoročne oslavuje 30. apríla alebo 1. mája. Znamená "šťastný alebo jasný oheň" a je to tradičný keltský sviatok ohňa. Označuje sa aj ako "Walpurgina noc", pričom Walpurga je bohyňou čarodejníc. V tento sviatok sa oslavuje spojenie, symbolická jednota a sviatok (sobáš) boha a bohyne. Je to veselý sviatok, kedy sa zapaľujú ohne.

Bruler-Zin

Rituálna skúška ohňom klasického voodoo, pri ktorej sa holými rukami odoberá cesto z vriaceho oleja a tento kotlík sa potom skladá z ohňa dole tiež bosými nohami. Je súčasťou zasvätenia.

Canzo

Skúška ohňom; ktorá je tiež súčasťou zasvätenia.

Čakry

Démon

Pojem démon sa vo všeobecnosti dodnes považuje stále za negatívny a spája sa so zlom. Označuje sa ním diabol alebo duch. Napriek tomu, a to najmä v mágii, existuje aj veľa dobrých démonov. V kresťanstve sa ním označujú diabli, zlí duchovia a zvodcovia. Zvyčajne sa zobrazuje ako nejaká nadprirodzená bytosť, ktorá stelesňuje zlo. Sú to duchovné bytosti, ktoré majú rôzne postavenie.

Duševná spriaznenosť

Je to pojem, ktorý označuje určitý druh vzťahu. Či už ide o vzťah medzi ľuďmi, zvieratami, vecami alebo vyššími sférami. Často vzniká veľmi citeľná duševná spriaznenosť medzi človekom a rastlinami, medzi človekom a nejakým zvieratkom, alebo medzi dvomi ľuďmi navzájom. Takéto spriaznené duše prichádzajú do nášho života, aj keď niekedy nedokážeme celkom porozumieť posolstvu, ktoré nám chcú odovzdať.

Esbat

Pohanský sviatok, ktorý pripadá na každý spln. Zvyčajne sa oslavuje 12 alebo 13-krát do roka.

Evokácia

V mágii je to rituálny proces, pri ktorom sa evokujú (vyvolávajú) astrálne bytosti. Akt privolania prítomnosti božstiev, priateľských duchov alebo živlov. Jedna zo základných magických techník.

Grimoár

Názov pre čarodejnícku, resp. magickú knihu, ktorá obsahuje popisy základných magických praktík.

Hexagram

Alebo Šalamúnove znamenie či Dávidova hviezda, vyjadrená šesťcípou hviezdou, ktorá je vytvorená z dvoch pretínajúcich sa rovnoramenných trojuholníkov. V hermetizme predstavuje základný symbol života.

„Chaos mágia“ (mágia chaosu)

Je to určitý druh mágie a predstavuje najmodernejší magický smer. Najčastejšie sa pestuje vo forme nejakých večerných „parties“. Ide tu o „rozvíjanie magických schopností“. Od tradičnej mágie sa odlišuje najmä tým, že mágovia praktizujúci chaos mágiu sú otvorení spoločenskému životu a neboja sa do neho zapadnúť. Magická prax je preto veľmi individuálna.

Gros-bon-ange

Je to jedinečná a nesmrteľná duša voodooistu, ktorá sa označuje aj ako "veľký dobrý anjel". Po fyzickej smrti človeka sa Gros-bon-ange vracia späť k duchom do podsvetia.

Imbolc

Imbolc je pohanský sviatok, ktorý sa tradične oslavuje 1 alebo 2 februára, a je známy aj ako Hromnice, Oimelc či Brigitin deň. V tento deň sa oslavujú prvé záchvevy letnej časti roka, zima stráca na sile.

Invokácia

Jedna zo základných magických techník. Ide tu o vzývanie aspektov určitého božstva do vášho fyzického Ja. Mág dané entity zdvorilo pozýva či vzýva a snaží sa s nimi určitým spôsobom stotožniť.

I-ťing

Karma

Kliatba

Ide tu o koncentráciu negatívnej či deštruktívnej energie, ktorá je zámerne vytvorená a zameraná na nejakú konkrétnu osobu, vec alebo miesto.

Kniha tieňov

Označujú sa tak čarodejnícke knihy, ktoré dávajú rôzne organizované skupiny magikov svojim novým členom. Používajú sa už po celé stáročia a zapisujú sa do nich rituály, magické postupy a rôzne iné informácie. Väčšina mágov alebo čarodejníc má svoju vlastnú knihu tieňov, do ktorej si zapisujú svoje skúsenosti či vlastné rituály a kúzla. Je to vlastne akýsi "magický receptár". Po smrti svojho majiteľa má byť táto kniha zničená.

Križovatka

Týmto pojmom máme v mágii na mysli iba križovatku ciest. Je to miesto, kde sa cesty spájajú presne v pravom uhle. Najúčinnejšie sú križovatky ciest na cintorínoch, na osamelých miestach alebo na nejakých voľných priestranstvách. Zdržiavajú sa tu duchovia. Na takomto mieste sa vykonávajú rituály alebo sa tu zakopávajú nejaké predmety.

Loan Petro

Vzývanie zlých, agresívnych a mágii naklonených Loa karibského pôvodu. Jeden z hlavných smerov vo voodoo.

Loan Rada

Vzývanie mierumilovných, opatrných a ochraňujúcich Loa. Jeden z hlavných smerov vo voodoo. Patrí sem napríklad boh lesa Loco, vládca mora Agwe či bohyňa lásky a krásy Erzulie.

Ľúbostná mágia

Macumba

Náboženstvo afrického pôvodu, ktoré je rozšírené najmä v Brazílii. Má prvky africkej prírodnej mágie (yoruba) a v súčasnosti je zmiešané aj s prvkami katolicizmu.

Mabon

Je to sviatok, ktorý sa oslavuje v čase jesennej rovnodennosti. Je zasvätený bohyni plodnosti a materstva, a je jedným z ôsmich pohanských sviatkov, ktorý sa oslavuje okolo 21. septembra.

Magický kruh

Pri každom rituály bielej mágie alebo voodoo vytvorí čarodejnica alebo biely mág okolo seba ochranný magický kruh. Je to základný a nenahraditeľný obranný prostriedok v mágii. Tento kruh nás chráni pred negatívnymi energetickými vplyvmi. V priebehu magického obradu nesmie z magického kruhu nikto vyjsť a ani doňho vojsť. Kruh sa vždy vytvára v smere hodinových ručičiek a pri jeho zrušení sa postupuje opačným smerom.

Magický meč

Mambo

Kňažka voodoo

Mana

Je to nadprirodzená sila alebo energia, ktorá oživuje všetky veci.

Mantra

Toto slovo má svoj pôvod v sanskrite. Je zložené z niekoľkých písmen alebo celých viet, ktoré sa opakujú viackrát za sebou. Je to určitá magická formulka s pozitívnymi vibráciami. Jej opakovaním sa rozvíjíajú určité duchovné sily. V mágii sa používajú najmä na začiatku a na konci rituálu. Mantru udeľuje väčšinou Majster svojim žiakom. Najznámejšou mantrou je mantra "Aum" alebo "Óm", ktorá pochádza z hinduizmu. Všetko o mantre!

Mágia a čarodejníctvo

Mudra

Aj toto slovo pochádza zo sanskritu. Sú to symbolické pozície rúk a gestá. Jednotlivé prsty zastupujú päť elementov - oheň, vodu, zem, vzduch a ducha. Používajú sa aj pri liečení. Mudra znamená znamenie alebo pečať.

Nov

Temná fáza Mesiaca, čierna obloha, a tiež temné čarovanie. Je to štvrtá fáza Mesiaca, ktorá je neviditeľná, pretože Mesiac je úplne skrytý v tieni Zeme. V kalendároch sa zobrazuje ako čierny kotúčik. Čas vhodný na nové začiatky v každej oblasti.

Ochranné kúzlo

Sú to magické rituály, s pomocou ktorých sa človek chráni pred negatívnymi energetickými vplyvmi. Patrí sem aj používanie ochranných amuletov a talizmanov.

Ostara

Sviatok jari. Tento sviatok sa oslavuje v čase jarnej rovnodennosti, väčšinou 21. alebo 22. marca. Toto označenie je odvodené od germánskej bohyni plodnosti nazývanej Oestra alebo Ostara. Je to jeden z ôsmich pohanských sviatkov. Oslavuje teda rovnováhu a obnovu života. Príroda sa prebúdza zo zimného spánku.

Osvietenie

Pentagram

Je to päťcípa hviezda, ktorá symbolizuje západné pohanstvo, významné magické znamenie. Posvätný symbol mágie a s ňou spojených elementov. Má veľa významov. Vždy býva postavený s vrcholom nahor. Predstavuje aj štyri elementy s piatym éterom. Používa sa nielen pri magických rituáloch ako dôležitý symbol, ale aj ako ochranné znamenie, ktoré prináša silu a poznanie. Pentagram je pre mágov a čarodejnice to isté, čo pre kresťanov kríž. Niekedy je to hviezda v kruhu a potom sa označuje ako pentakel. Satanisti často používajú pentagram, ale otáčajú ho tak, aby symbolizoval hmotu nad duchom. Takýto obrátený pentagram je preto znakom čiernej mágie. Používa sa pri rituáloch bielej mágie a voodoo za účelom ochrany a pre spojenie s inými svetmi. Svoje uplatnenie nachádza aj v meditácii.

Poltergeist (hlučný duch)

Je to určitá nadprirodzená bytosť, nižší duch či tienistá energia, ktorá sa zviditeľňuje hlukom alebo tým, že pohybuje s predmetmi. Veľmi často ide najmä o klopanie, búchanie, ktoré sa ozýva z rôznych miest v dome alebo byte.

Pribúdajúci mesiac

Je to fáza Mesiaca od novu do splnu. Zahŕňa prvú štvrť alebo pribúdajúci polmesiac. Mesiac sa zväčšuje (dorastá). Toto je čas, kedy sila Mesiaca rastie a stále viac nás podporuje. V tomto období je najvhodnejší čas pritiahnuť do nášho života lásku, peniaze, zdravie či úspech, a preto sa venujeme rituálom bielej mágie a voodoo, ktoré sú zamerané práve na pritiahnutie týchto vecí.

Prírodná mágia

Druh mágie, ktorý si vyžaduje poznatky o okultnom pôsobení prírodnín (napríklad rastlín, kameňov, najmä určitých bylín, ale aj kovov, drahokamov a ďalších podobných vecí). Najznámejšia je najmä mágia byliniek. Ide o najbežnejší a najpoužívanejší druh bielej mágie.

Runa

Používa sa pri mágii, čarovaní, jasnovidectve alebo pri meditácii. Je to symbol starovekej abecedy. Dá sa z nich vyčítať sila alebo význam, ktorý pochádza ešte z ich začiatkov. V niektorých prípadoch je runou reprezentovaná aj osoba alebo situácia v rámci magického rituálu. Runová abeceda sa nazýva "Futhark" a má spravidla 24 písmen, ktoré sa považujú za "tajomné magické prasymboly". Runa 25 symbolizuje prázdnu runu Odin. Všetko o runách!

Runy

Samhain

Jeden z ôsmich pohanských sviatkov, ktorý sa oslavuje okolo 31. októbra, keď nastúpia prvé mrazy. Poznáme ho aj pod názvom "Halloween" alebo "Sviatok všetkých svätých". V túto noc sa otvárajú brány medzi podsvetím a naším svetom.

Svätý grál

Škriatok (domáci)

Škriatok je známy najmä ako škriatok domáci. Poznáme ale aj prírodných škriatkov, ktorí žijú vo voľnej prírode. Napríklad stromový alebo lesný škriatok. Je to tvor, ktorý slúži človeku a chráni jeho obydlie alebo majetok. Patrí medzi bytosti zeme. Škriatkovia majú radi zábavu a rôzne huncúctvá. Na druhej strane je však škriatok aj veľmi zlomyseľný a náladový. V mágii nemá žiadnu úlohu, niekedy sa používa iba ako pomocný duch.

Ubúdajúci mesiac

Je to fáza Mesiaca od splnu do novu. Zahŕňa poslednú štvrť alebo ubúdajúci polmesiac. Mesiac sa zmenšuje (ubúda). Pri čarovaní sa táto fáza využíva pre oddeľovanie, odstránenie, zničenie toho, čo už v našom živote nechceme. Tento čas, aj keď to tak nevyzerá, však nemusí byť vždy len o nepríjemnostiach a zlu. V tejto fáze Mesiaca sa teda veci z našich životov odstraňujú, odháňajú alebo spaľujú.

Veštenie

Predpovedanie budúcnosti. Označuje sa tak schopnosť veštca nahliadať do budúcnosti, prítomnosti ako aj do možných príčin v minulosti. Ukazuje nám jednu z možných ciest v budúcnosti. Na veštenie sa používajú rôzne magické pomôcky. Tieto pomôcky (karty, runy a podobne) nám ukazujú, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane, ak by pýtajúci sa pokračoval tak ako doteraz. Známe je aj veštenie z kávy alebo čaju.

Vèvè

'Voodoo-symbol', sigil alebo rituálny diagram Loa, ktorý je súčasťou konkrétneho ducha.

Voodoo mágia

Označujú sa tak čarodejnícke praktiky a zároveň aj černošský kult, ktorý má africký pôvod. Je rozšírená najmä na Haiti a v Brazílii. Je to spojenie s božstvami a duchmi. Vo voodoo mágii sa uctievajú duchovia, bohovia a predkovia, oslovujú sa a prosia o pomoc. Voodoo mágia má svoje vlastné božstvá, ktoré sa označujú ako loanovia Rada a loanovia Petro. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že Rada sú "dobrí bohovia" a Petro tzv. "démonickí, zlí bohovia".

Voodoonsi

Voodoo kňaz

Zasvätenie (iniciácia)

Je to proces, ktorým sa čakateľ zasvätenia uvedie do tajomstiev nejakého ezoterického systému. Týmto spôsobom sa "predáva" určitá duchovná sila, energia alebo schopnosti z majstra na žiaka. Napríklad zasvätenie vo voodoo funguje tak, človek sa spojí s určitým božstvom.

Zombie

Druh oživenej mŕtvoly v haitskej voodoo mágii.

Zombie astrálne

Po fyzickej smrti osoby uviaznutá Gros-bon-ange, ktorá je zotročovaná a slúži ako Baka.

Biela mágia - úspešne, osobne a individuálne.

Požiadaj o predbežnú bezplatnú analýzu a začni s jej pomocou ešte dnes vylepšovať svoj život, vzťahy a sebapoznanie!

Máš problémy vo svojom ľúbostnom živote a nevieš, ako ďalej? Si práve teraz konfrontovaný s niečím, čo si doteraz považoval za nemožné? V zmysle: „Prekliatie, démoni“? Chceš nahliadnuť do možnej budúcnosti, alebo potrebuješ vedieť odpovede na svoje otázky? Na probléme pracujeme magicky tak dlho, kým nie je vyriešený. Po celý čas zostávame s klientom v kontakte.

Môžeš nás navštíviť aj osobne za účelom rozhovoru alebo spoločnej meditácie.

Centrum pre bielu mágiu

Príďte a precíťte hlboký duchovný mier nášho chrámu. Nájdite rovnováhu, mier a novú inšpiráciu v našich posvätných priestoroch. U nás zažijete osobné konzultácie zamerané na váš problém ako aj meditačné semináre a pravidelné prednášky o bielej mágii, o voodoo a duchovných otázkach.

„Keď sú telo, duch, myseľ a duša v rovnováhe, môžete dokázať veľké veci.“ ~ Magička Damona

Mgr. Monika Slivová
Topoľčianska 916/23
951 97 Žitavany
Mobil SK: +421 902 734 483
aj WhatsApp, Viber,
Telegram alebo Signal
bielamagia@me.com

Darina Strešňáková
Eža Vlkolinského 141
930 41 Hviezdoslavov
Mobil SK: +421 944 572 078
bielamagia@me.com

Marion Daghan-Malenky
Daghan-Malenky GmbH
Espenauer Straße 10
342 46 Vellmar